مزایده و مناقصه

برگزار کننده 1

برگزار کننده: زمزم

تاریخ شروع مناقصه : 1395/04/30

زمان پایان مناقصه: 1395/04/13

آخرین مهلت ارسال درخواست ها : 1395/04/02

تلفن تماس : 123456

آدرس: آدرس 1

شرح: متن مزایده یک

دانلود فایل