مزایده و مناقصه

عنوان مزایده 2

برگزار کننده: زمزم

تاریخ شروع مناقصه : 1394/11/12

زمان پایان مناقصه: 1394/11/22

آخرین مهلت ارسال درخواست ها : 1395/01/03

تلفن تماس : 23456

آدرس: آدرس 2

شرح: متن مزایده 2

دانلود فایل