مزایده و مناقصه

برگزار کننده مناقصه 1

برگزار کننده: زمزم

تاریخ شروع مناقصه : 1395/01/01

زمان پایان مناقصه: 1395/04/14

آخرین مهلت ارسال درخواست ها : 1395/04/04

تلفن تماس : 3456

آدرس: آدرس 1

شرح: برگزار کننده مناقصه 1

دانلود فایل