برای تازه شدن هیچ وقت دیر نیست

مناسب وتلاش و کوشش فراوان برای اجرای آن است که چنانچه همه عوامل فوق و سایر نیازمندی‌ها به طور مطلوب فراهم شود، می‌توان به موفقیت «برنامه تغییر» امیدوار بود.

گام های عملی در مسیر جهانی شدن

بیانــات مقام معظم رهبری در خصــوص تولیــد و فعالیت‌هــای مــولد که ایشان به نوعی از آن به عنوان امری مقدس یاد کردند حـاکی از اهمیت این بخش و لزوم توجه بیش از پیش به تولید است.

زمزم باید به افتخار ملی تبدیل شود

با وجود شرایط سخت و دشواری های فراوانی که طی سال های اخیر گریبانگیر صنایع مختلف کشور بوده و به طور نمونه می توان به تحریم های ظالمانه کشورهای غربی علیه ایران اشاره کرد، هلدینگ صنایع غذایی سینا و شرکت های زیر مجموعه به دلیل اهتمام و تلاش بی وقفه مدیران و کارکنان آن توانسته در مقایسه با سایر صنایع به فعالیت خود در جهت تامین نیازهای ضروری مردم ادامه دهد.

اولین خانه « 1 »