برای تازه شدن هیچ وقت دیر نیست

مناسب وتلاش و کوشش فراوان برای اجرای آن است که چنانچه همه عوامل فوق و سایر نیازمندی‌ها به طور مطلوب فراهم شود، می‌توان به موفقیت «برنامه تغییر» امیدوار بود.

ایفای مسئولیت اجتماعی در کسب و کار

ساساً این دیدگاه که سازمان صرفاً باید در پی سود آوری باشد، امروزه در سطحی کلان و جهانی، دچار دگرگونی شده و شایسته آن است که سازمان ها علاوه بر توجه به حفظ منافع، سودآوری و بقای مادی ، از دیگر ابعاد وجودی خود در عرصه جهان پیرامون ، غافل نشده و تلاش کنند سهمی در حفظ، ارتقاء و سازندگی جامعه به مثابه جزئی از کل ساختار اجتماعی داشته باشند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  جلو تر