هوش تجاری و فرصت های جدید برای رشد و توسعه

هــوش کســب و کــار یــا هوش تجاری (Business Intelligence) (BI) مجموعــه‌ای از نظریــات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فنــاوری‌هایی است که بــرای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنــادار از آن ها استفـــاده می‌شود. هوش تجــاري در قالب هر تعريفي به دنبـال افزايش سودآوري سازمان با استفاده از اتخاذ تصميمات هوشمند و دقيق است و به طور اعم مي توان اهداف زير را براي اين رويکرد عنوان کرد:

همه می دانند و هیچکس نمی داند!

تاریخ نوشابه سازی در ایران: می گویند که نوشابه سازی را "میرزای تونی" بــه ایـــران آورده است. او کیســـــت؟ کسی نمی داند. آرشیو ملی ایران، مشروح مذاکرات مجلس و آرشیــو مجلس هیچ سرنخی از این فرد به دست نمی دهد. آنچه که معروف است فاضل تونی شأنش اجل از نوشابه سازی است. با این حال گفته شده که او بعدها ورشکسته شد. این موضوع ذهن را به سمت کارخانه نوشابه سازی آلپاین می برد.

شربت خانه ها؛ میعادگاه هنرمندان

در گذشته در اغلب شهرهای ایران شربت خانه های عمومی دایر بوده و مردم برای رفع تشنگی به آن جا می رفتنــد و شربت هــای گوارا و دلچسبی می نوشیدند. شربت از شیره انگور، شکر و انگبین تهیه می شده و عالی ترین نوع آن در اصفهان بوده است. در فصـل تابستــان که هوا رو به گرمی می رفت، شربت خانه ها به فضای باغ ها نقل مکان می کردند. در باغ ها کارکنان شربت خانه ها با صدایی خوش، نظر مردم را به خود جلب می کردند و سفارشات آن ها را به گوش شربت دار می رسانیدند. یکی از مهم ترین عوامل ایجاد شربت خانه ها را می توان علاقه ایرانیان به شاهنامه فردوسی دانست، چــرا کــه بــا تــرویج شــاهنامه خوانی توسط شاه اسماعیل، شنیدن داستــان ها و اشعار شاهنامه تفریح عمومی مردمان ایران شد. در تمام شهرها و روستاهای ایران مردم در اوقــات فراغت خــود گرد هم می آمدنـد و داستـان های شاهنــامه را می شنیدند یا اگر یکی ازآن ها صدایی خوش داشت، اشعار شاهنــامه را می خواند. شرح داستان های شاهنامه توسط نقالان شربت خانه ها انجام می گرفت.

اولین خانه « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »