حمایت زمزم از بازارچه خیریه نیکان

شرکت زمزم  به عنوان حامی بازارچه نوروزی خیریه نیکان از خیرین نیکوکار دعوت می نماید که از این بازارچه بازدید کرده و در این امر خیر مشارکت نمایید.