تجلیل از شعب فروش برتر سال 98

با توجه به ارزشیابی عملکرد سال 1398 که در شاخص های :
- رشد خالص فروش همگن لیتر

- رشد خالص فروش همگن ریال
- نسبت رشد سهم بازار

- میزان سود و زیان

و نسبت کل هزینه ها به فروش صورت پذیرفت، مراکز فروش اصفهان و کرمانشاه بعنوان شعب منتخب برگزیده و مورد تقدیر مدیریت محترم عامل شرکت زمزم ایران قرار گرفتند.