مذاکره موفق

به همان اندازه که رعایت نکات مثبت، حساب شده و امیدوار کننده در مذاکرات تجاری می تواند موثر و مفید باشد، بیان برخی از حرف ها و عادات بد نیز تاثیر عکس خواهد داشت و ممکن است مذاکره را به شکست بکشاند. 
اگر می خواهید پس از یک گفت وگوی تجاری به موفقیت دست یابید از بیان حرف ها و انجام حرکات بی مورد خودداری کنید. 

 * پر چانه گی 
 * عدم مدیریت زمان
* عدم رعایت تن صدا
* استفاده از کلمات و جملات سطح پایین
* صدای تو دماغی 
* بیش از اندازه تند یا کند صحبت کردن
* قطع کردن پی در پی کلام مخاطب 
* بیش از اندازه به حاشیه اشاره کردن
* ارتباط چشمی ضعیف
* گوش نکردن به سخنان مخاطب
* بوی نامناسب دهان
* استفاده از لباس نامناسب
* بوی نامناسب بدن
* بکار بردن جملات تکراری
* عدم کنترل حرکات اضافی دست و پا
* استیل نامناسب هنگام نشستن یا ایستادن
* عدم یادداشت مطالب مهم در جلسه
* سردی و خشکی کلام و عضلات صورت
* استفاده از تلفن همراه حین صحبت مخاطب
* قفل کردن ساعد و بازو های دست حین صحبت مخاطب
* عدم جمع بندی مباحث طی شده برای ادامه جلسات آتی

* ندانستن و یا بکار نبردن نام مخاطب
* شوخی های نامناسب