ضرورت حضور موثر«زمزم» در نمایشگاه های داخلی و بین المللی

* یکی از نمایشگاه های معروف درحوزه  صنایع غذایی نمایشگاه  SIAL پاریس است . این نمــایشگاه که در حقیقت میدانی برای عرضه نوآوری و ابداعات جد