زمزم شیراز

ترتیب: 
8

شركت زمزم شيراز (سهامي خاص) در سال 1351 با شماره 580 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شيراز ثبت گرديده است.

در سال 1390 با راه اندازي خط جديد توليد نوشابه PET و خط توليد آب آشاميدني نسبت به ارتقاء كيفيت و كميت توليد اقدام قابل توجهي صورت پذيرفت.